Baza Placówek Pomocowych

Czasopisma poświęcone uzależnieniom

Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii

Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
wydawca:Termedia
częstotliwość:kwartalnik
język:polski
ISSN (druk):1230-2813
eISSN (Web):2720-5371
Index Copernicus International:https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=14500
strona WWW:http://www.ppn.ipin.edu.pl
dostępność w Internecie:wszystkie numery (od 2014 r.) bądź artykuły (1992–2013) dostępne do pobrania jako pliki PDF

Kwartalnik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zadaniem czasopisma jest przybliżanie nowych koncepcji teoretycznych oraz wartościowych wyników badań i praktycznych rozwiązań z dziedziny psychiatrii i neurologii. Oczekiwana tematyka obejmuje zarówno zagadnienia kliniczne, jak również teoretyczne zagadnienia funkcjonowania umysłu i mózgu, humanistyczne aspekty obu dziedzin oraz powiązane z psychiatrią i neurologią problemy aplikacyjne, w tym zwłaszcza problemy promocji zdrowia oraz rozwoju systemów ochrony zdrowia psychicznego i lecznictwa neurologicznego. „Postępy Psychiatrii i Neurologii” dążą do ułatwiania wymiany myśli oraz doświadczeń między różnymi specjalistami pracującymi na rzecz psychiatrii i neurologii, między badaczami a praktykami oraz między oferującymi pomoc w odzyskiwaniu zdrowia a korzystającymi z niej. Czasopismo szuka też teoretycznych i praktycznych powiązań, zależności albo odrębności między psychiatrią i neurologią, między chorobami psychicznymi i neurologicznymi, a także między praktykowaniem psychiatrii i neurologii. Publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, spostrzeżenia kliniczne oraz – z inicjatywy redakcji – eseje i refleksje nad aktualnymi kontrowersjami teoretycznymi lub praktycznymi. Zamieszczane są też recenzje książek oraz dokumenty ważne dla praktyki: raporty, sprawozdania, programy, zalecenia, standardy, akty prawne (opis redakcji).

Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania

Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
wydawca:Termedia
częstotliwość:kwartalnik
język:polski, angielski
ISSN (druk):0867-4361
eISSN (Web):1689-3530
Index Copernicus International:https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=30205
strona WWW:http://www.ain.ipin.edu.pl
dostępność w Internecie:wszystkie numery są do pobrania w formacie PDF

Kwartalnik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie poświęcony medycznym i psychologicznym aspektom uzależnień, przeznaczony dla specjalistów lekarzy, terapeutów i psychologów klinicznych. Pismo publikuje wyniki badań prowadzonych w Polsce, a także komentarze do badań nad problematyką uzależnień prowadzonych za granicą.

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA
wydawca:Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
częstotliwość:kwartalnik
język:polski
ISSN (druk):1233-9318
eISSN (Web):
Index Copernicus International:https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=1201
strona WWW:https://siu.praesterno.pl
dostępność w Internecie:wszystkie numery SIN i SIU są do pobrania w formacie PDF; SIU także w formacie ePub i CHM

Fachowy kwartalnik o tematyce związanej z problematyką uzależnień chemicznych i niechemicznych, profilaktyką, lecznictwem oraz epidemiologią. Funkcjonuje na rynku od prawie 20 lat i jest jednym z kilku naukowych periodyków poświęconych uzależnieniom w Polsce.

Serwis publikuje raporty z badań ogólnopolskich i regionalnych, prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz niezależne instytuty badawcze i organizacje trzeciego sektora.

Istotnymi obszarami tematycznymi SIU są:

Od kilku lat ważne miejsce na łamach pisma zajmuje również problematyka uzależnień behawioralnych. Na tych polach realizowana jest misja upowszechniania rzetelnej wiedzy i dobrych praktyk.

Kwartalnik jest redagowany przez Fundację Praesterno, a wydawcą i dyspozytorem praw autorskich jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Do 2016 r. pismo nosiło tytuł „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”.

Remedium

Remedium
wydawca:ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
częstotliwość:miesięcznik
język:polski
ISSN (druk):1230-7769
eISSN (Web):
Index Copernicus International:https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=13407
strona WWW:http://www.remedium-psychologia.pl
dostępność w Internecie:wybrane artykuły są dostępne na stronie pisma

Ideą „Remedium” jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak: HIV i AIDS, przestępczość i przemoc, samobójstwa, wypadki i urazy oraz uzależnienia. Idea ta jest realizowana poprzez zapraszanie do publikowania w naszym piśmie specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się różnymi obszarami zdrowia publicznego. „Remedium” w przystępny sposób prezentuje wiedzę z zakresu: pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym; szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania; badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia i in.

Świat Problemów

Świat Problemów
wydawca:ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
częstotliwość:miesięcznik
język:polski
ISSN (druk):1230-6592
eISSN (Web):
Index Copernicus International:https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=13556
strona WWW:http://www.swiatproblemow.pl
dostępność w Internecie:wybrane artykuły są dostępne na stronie pisma

Miesięcznik „Świat Problemów” jest poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień. Jego celem jest budowanie pomostów między: potrzebującymi a pomagającymi, społeczeństwem a przedstawicielami struktur władzy, teorią a praktyką, różnymi dyscyplinami wiedzy. W miesięczniku można znaleźć: artykuły analityczne, opracowania tematyczne • artykuły pokazujące przykłady ciekawych projektów realizowanych w gminach • przykłady dobrych praktyk, czyli ciekawych programów, zadań itp., realizowanych w obszarze profilaktyki uzależnień, leczenia, rozwiązywania problemów • interesujące wywiady ze specjalistami • teksty o charakterze poradnikowym • porady prawne • relacje z miejsc i wydarzeń (np konferencje, kampanie itp.) • reportaże • raporty z badań.

Terapia Osób Uzależnionych i Ich Bliskich

Terapia Osób Uzależnionych i Ich Bliskich
wydawca:Pracownia Motywacji i Zmian
częstotliwość:kwartalnik
język:polski
ISSN (druk):2719-9738
eISSN (Web):
Index Copernicus International:
strona WWW:https://touib.pl/kwartalnik/
dostępność w Internecie:wszystkie numery do pobrania w formacie PDF

Kwartalnik przeznaczony dla specjalistów pracujących w placówkach leczenia uzależnień, który w 2021 r. zastąpił dwumiesięcznik „Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia”. Jak pisze redakcja, pismo chce prezentować „programy terapeutyczne oraz doświadczenia i praktyki o potwierdzonej skuteczności oraz inicjować i relacjonować dyskusje i polemiki im towarzyszące, informować środowisko o wyłaniających się z tych dyskusji nowych trendach i koncepcjach”. Pragnie również informować „o dokonujących się zmianach w politykach zdrowotnych państw, zmianach prawnych i organizacyjnych w polskim lecznictwie uzależnień”.

Zawieszone

KARAN – Narkomanii Nie

KARAN – Narkomanii Nie
wydawca:Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”
częstotliwość:kwartalnik
język:polski
ISSN (druk):1233-9997
eISSN (Web):
Index Copernicus International:
strona WWW:http://karan.pl/index/?id=8c7bbbba95c1025975e548cee86dfadc
dostępność w Internecie:tylko spisy treści

„KARAN – Narkomanii Nie” to kwartalnik poświęcony profilaktyce i rehabilitacji, zapobieganiu narkomanii i promocji zdrowego stylu życia. Skierowany jest przede wszystkim do młodzieży i dzieci ze szkół gimnazjalnych, podstawowych i średnich, ze świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków, itp. Dużą aprobatą cieszy się wśród nauczycieli, pedagogów, rodziców, którzy mają problemy ze swoimi dziećmi.

W piśmie można znaleźć: • fachowe artykuły na temat AIDS i narkomanii, • przejmujące świadectwa, • interesujące wywiady, • poezję, • wypowiedzi przedstawicieli Kościoła na temat AIDS i narkomanii, • porady psychologów i pedagogów, • rubryki dla czytelników (opis redakcji).

Magazyn MNB

Magazyn MNB
wydawca:Stowarzyszenie JUMP’93
częstotliwość:półrocznik
język:polski
ISSN (druk):2082-2588
eISSN (Web):
Index Copernicus International:
strona WWW:brak
dostępność w Internecie:numery dostępne do czytania na platformie ISSUU

„Magazyn MNB” (dawniej „MONAR Na Bajzlu”) to biuletyn pretendujący do bycia specjalistycznym pismem poruszającym problemy uzależnień i pomocy uzależnionym od narkotyków. Adresatami są osoby używające narkotyki a także specjaliści pracujący w różnych obszarach pomocy uzależnionym. Część piszących do biuletynu to uzależnieni od narkotyków. To przyjęte przez twórców pisma, wydawać by się mogło karkołomne rozwiązanie wynika z naczelnych zasad redukcji szkód, w myśl których osoby uzależnione mają pierwszorzędny głos w dyskusji na temat rozwiązywania ich problemów.

Czasopismo, prezentując praktyczne zastosowania redukcji szkód, przedstawia inne niż większość tego typu wydawnictw spojrzenie na problem narkotyków, edukuje i niesie informacje tym, których problem bezpośrednio dotyczy. Piszący do biuletynu to terapeuci, pracownicy socjalni i lekarze (przeważnie pracownicy programów redukcji szkód), to prawnicy i dziennikarze, to uczestnicy programów metadonowych i osoby żyjące z HIV/AIDS, to także pracownicy i pacjenci ośrodków rehabilitacyjnych. Wydawane od 1997 r. pismo powstawało w wyniku współpracy Monaru i Krakowskiego Towarzystwa Pomocy Uzależnionym oraz dzięki pomocy finansowej UNDP Polska, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Urzędu Miasta Krakowa.

Problemy narkomanii

Problemy narkomanii
wydawca:Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
częstotliwość:kwartalnik
język:polski
ISSN (druk):
eISSN (Web):
Index Copernicus International:
strona WWW:http://www.ptzn.org.pl/problemy.php
dostępność w Internecie:numery z lat 2000–2009 są dostępnie w postaci plików *.doc

Biuletyn „Problemy Narkomanii” był redagowany przez przedstawicieli PTZN, MONAR, Towarzystwa „Powrót z U” oraz TZPS „Kuźnia”.

Psychoprevention Studies

Psychoprevention Studies
wydawca:Stowarzyszenie Natanaelum. Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii
częstotliwość:kwartalnik
język:angielski
ISSN (druk):2391-548X
eISSN (Web):
Index Copernicus International:
strona WWW:https://www.natanaelum.pl/index.php/czasopismo
dostępność w Internecie:numery z lat 2014–2017 do pobrania w formacie PDF

Kwartalnik poświęcony profilaktyce i terapii uzależnień. Publikuje teksty o charakterze naukowym – studia teoretyczne, prace badawcze, prace przeglądowe, recenzje, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych.

Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia

Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia
wydawca:Fundacja „Zdrowie-Trzeźwość”
częstotliwość:dwumiesięcznik
język:polski
ISSN (druk):1506-4727
eISSN (Web):
Index Copernicus International:
strona WWW:https://web.archive.org/web/20210616131135/http://tuiw.pl/
dostępność w Internecie:numery z lat 2006–2009 i 2018–2020 do pobrania w formacie PDF; dla pozostałych lat tylko spisy treści i podsumowania artykułów

Głównym celem pisma jest wspomaganie rozwoju zawodowego psychoterapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków oraz innych uzależnień. Adresatami są profesjonaliści zajmujący się leczeniem uzależnień, lekarze i pielęgniarki, animatorzy lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych, politycy, służby społeczne, władze samorządowe, studenci nauk społecznych i medycyny. Autorami artykułów są: specjaliści i superwizorzy psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, certyfikowani psychoterapeuci i trenerzy z list Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownicy naukowi, profesjonaliści z bogatym doświadczeniem zawodowym.